סגור תפריט
 • שמאי מקרקעין
  • שמאי מקרקעין במרכז
  • שמאי מקרקעין בצפון
  • שמאי מקרקעין בדרום
  • שמאי מקרקעין בחיפה
  • שמאי מקרקעין בתל אביב
  • שמאי מקרקעין בפתח תקווה
  • שמאי מקרקעין באר שבע
  • שמאי מקרקעין חדרה
  • שמאי מקרקעין בחולון
  • שמאי מקרקעין בראשון לציון
 • מידע ועידכונים
תוכן ענינים
 1. היטל השבחה משמעות ודרך חישוב
 2. הסבר אישור מתן תוקף תוכנית, הקלה ושימוש חורג
 3. המחוקק קבע כי מועד תשלום היטל ההשבחה הינו מועד המימוש, מהו מועד המימוש?
 4. בהתאם לתוספת השלישית בחוק התכנון והבניה- השבחה, חכירה וזכויות , פטור מתשלום היטל השבחה
 5. מי רשאי לערוך שומת מקרקעין ולקבוע את ההיטל לתשלום?
 6. ערעור על גובה חיוב היטל השבחה
 7. לסיכום

היטל השבחה משמעות ודרך חישוב

19 ביולי 2023 | זמן קריאה 1:4 דקות | מאת מערכת שמאי מקרקעין
לסיכום

מהו היטל השבחה- בהתאם לתוספת השלישית בחוק התכנון והבניה המחוקק מגדיר היטל השבחה עליית שווים של המקרקעין עקב אישור תוכנית, מתן הקלה ואישור מתן שימוש חורג.
היטל השבחה בהגדרתו אינו מס אלא "היטל" המשולם לרשות המקומית עבור צורכי ציבור בין היתר לצורך תכנון ופיתוח, שימור אתרים ועוד  

גובה היטל ההשבחה הינו מחצית מעליית השווי של המקרקעין עקב אישור תוכנית בניה, מועד התשלום של היטל ההשבחה הינו ביום המימוש. 

הסבר אישור מתן תוקף תוכנית, הקלה ושימוש חורג

אישור תוכנית - מרגע אישור תוכנית בניין עיר (תב"ע) או תוכנית מפורטת הנותנת זכויות מעבר לזכויות הבניה הקיימות בקרקע נוצרת באותו הרגע השבחה של המקרקעין והשווי המחושב ילקח הן מהקיים והן מהזכויות הנוספות הבלתי מנוצלות או לחילופין בהתאם למתן היתר הכולל תוספת בניה בהתאם לזכויות הבניה הנוספות שאושרו בתוכנית , משמע שהמבקש מיישם את רצונו לממש את אותן זכויות ומכאן הזכויות מנוצלות.

מתן הקלה- הרשאה לקבל היתר לביצוע פעולת בניה בסטייה מהוראות תוכנית מאושרת, משמעות הדבר כי ההקלה המבוקשת אינה חלק מאותה תוכנית מאושרת אלא מבוקשת בנוסף , יש לשים לב כי ההקלה המבוקשת הינה מהווה סטייה ניכרת {בהתאם לתקנות התכנון והבניה (סטיה ניכרת מתכנית), תשס"ב-2002} אחרת אין באפשרות הועדה המקומית לאשרה , אלא רק סטייה שאינה מוגדרת כסטייה ניכרת לוועדה המקומית יש שיקול דעת האם לאשרה בהתאם לדרישת המבקש, לדוגמא בשל מצב תכנוני המבקש סטייה/הקלה מקו בניין,..
על מנת לאשר הקלה בוועדה המקומית יש תחילה לפרסמה לציבור בהתאם להוראות החוק ובכך לתת אפשרות להתנגדויות, גם אם התקבלו התנגדויות באפשרות הועדה לזמן ולשמוע את ההתנגדויות אך אין זה מונע את אישור ההקלה בהתאם לשיקול דעת הוועדה.
שימוש חורג- שימוש במקרקעין השונה / מנוגד למאושר בתוכנית בניין עיר החלה על המקרקעין. משמעות הדבר כי המבקש מגיש בקשה להיתר למטרת המקרקעין שונה מייעודו המאושר למשל , בית מגורים מבוקש למרפאת שיניים , המרפאה איננה חלק מהתב"ע ומכאן מדובר בשימוש חורג . גם במקרה זה כמו בהקלה יש תחילה לפרסמה לציבור בהתאם להוראות החוק ובכך לתת אפשרות להתנגדויות, גם אם התקבלו התנגדויות באפשרות הועדה לזמן ולשמוע את ההתנגדויות אך אין זה מונע את אישור ההקלה בהתאם לשיקול דעת הוועדה.

המחוקק קבע כי מועד תשלום היטל ההשבחה הינו מועד המימוש, מהו מועד המימוש?

 

 

בהתאם לתוספת השלישית בחוק התכנון והבניה- השבחה, חכירה וזכויות , פטור מתשלום היטל השבחה

 1. ישנם מקרים בהם רשאית הועדה המקומית לפטור את בעל המקרקעין באופן חלקי או מלא מתשלום היטל השבחה בגלל מצבו החמרי.
 2. לא תחול חובת תשלום היטל בשל השבחה שהיא אחת מאלה:

מי רשאי לערוך שומת מקרקעין ולקבוע את ההיטל לתשלום?

המחוקק קבע כי מי שרשאי לערוך שומת היטל השבחה הוא שמאי מקרקעין מוסמך בלבד בסמוך לאחר אישור התכנית המשביחה, אישור שימוש חורג או מתן הקלה.
שים לב שהועדה המקומית רשאית לדחות את עריכת שומת היטל השבחה עד למימוש זכויות הבניה שבהם חלה ההשבחה, במקרה זה על הועדה המקומית להודיע לבעל המקרקעין על חובתו לתשלום היטל המקרקעין תוך חצי שנה מיום תחילת התכנית.
למרות ההודעה של הועדה המקומית כל בעל מקרקעין יכול לבקש לאפשר לו לשלם מיידית את ההיטל החל עליו בשל ההשבחה, מרגע קבלת דרישתו של בעל המקרקעין תיערך שמאות להיטל ההשבחה החל במקרקעין תוך 90 יום.

 

שמאי המקרקעין מעריך את שווי הנכס פעמיים, בהתאם לגישת ההשוואה, יש להביא בחישוב 3 נכסי מקרקעין דומים באופיים לנכס הנישום בטווח של 3 שנים , תוך מינימום התאמות 

 1. לפני אישור התוכנית המשביחה מצב המקרקעין as ia , כולל היעוד הקיים בשטח או הזכויות המנוצלות בטרם התוכנית המשביחה . 
 2. לאחר אישור התוכנית  בהתחשב בתאריך מתן תוקף לתוכנית המשביחה או לתאריך אישור ההקלה ושימוש חורג . כלומר בתוספת זכויות הבניה המנוצלות או הבלתי מנוצלות או השימוש החורג/ יעוד החדש, 

ההפרש בין שתי הערכות הינה ההשבחה , מחצית משווי הערכה (50%)  זו היא היטל ההשבחה.
ערעור על גובה חיוב היטל השבחה

שמאי מכריע הינו שמאי הנקבע ע"י שר המשפטים (קיימת רשימה סגורה של שמאים מכריעים) בתיקון מספר 84 לחוק התכנון והבניה שנכנס לתוקף בתחילת מאי 2009, ניתנה הסמכות לשמאי מכריע לשמש כשופט/ מכריע בסכסוכים הנוגעים לשומות מקרקעין הדנות בנושאים מגוונים, בין היתר תפקידו להכריע בסכסוכים הנוגעים להיטל השבחה.

שכרו של השמאי המכריע ישולם ע"י שני הצדדים הנוגעים בשומה.

לסיכום

היטל ההשבחה חל במקרים בהם חלה השבחה במקרקעין, תשלום היטל ההשבחה חל על בעל המקרקעין או המוכר וזאת גם במקרים בהם לא מומשו זכויות הבניה הנוספות מכאן שאושרה תוכנית משביחה אך בעל המקרקעין לא התייחס אליה, בעת מכירה עליו עדין לשלם את ההיטל וזאת על מנת לתת "דף חדש/ נקי" לרוכש מאותו יום רכישה באם תהיה תוכנית משביחה היא תחול על אותו רוכש.
בהתאם לתוספת השלישית, ישנם  מקרים בהם ניתן פטור מתשלום היטל ההשבחה וכמו כן לרשות המקומית גם ניתנת האפשרות לפטור חלקי או מלא את בעל המקרקעין מתשלום בהתאם למצבו.
יש לשים לב כי במקרים מסוימים ניתן לערער על השומה ולגשת לשמאי מכריע אשר יכריע האם השומה תקינה או שניתן להפחית מהסכום. בטרם ניגשים יש לקחת שמאי פרטי אשר יערוך שומה בהתאם לצורך ורק בהתאם לעצתו יש לפנות לשמאי מכריע.